You must have Flash Player installed in order to see this player.
Algemene voorwaarden PDF Afdrukken E-mail

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

artikel 1 Definities
A. In deze algemene voorwaarden wordt onder “High Heel Workout” verstaan: de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid High Heel Workout, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp.
B. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, verkocht en/of geleverd dan wel diensten worden verleend of werkzaamheden worden verricht door High Heel Workout.
artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van High Heel Workout, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verlenen van diensten of verrichten van werkzaamheden, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met High Heel Workout anders is overeengekomen. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door High Heel Workout niet aanvaard.
artikel 3 Offertes
A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend.
B. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van High Heel Workout zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door High Heel Workout, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
C. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 5 dagen na de verzending door High Heel Workout schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst
A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van High Heel Workout te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van wederpartij.
B. High Heel Workout behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door High Heel Workout wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt High Heel Workout geen verantwoordelijkheid.
artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
A. High Heel Workout bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. High Heel Workout is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
artikel 6 Informatie- en medewerkingsplicht wederpartij
A. De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke High Heel Workout redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van High Heel Workout. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
B. High Heel Workout heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
artikel 7 Prijzen
A. De prijzen van High Heel Workout zijn berekend voor levering binnen Nederland aan bedrijf of huis wederpartij. Bij levering elders en bij levering in het buitenland, op verzoek van de wederpartij, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de wederpartij.
B. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
artikel 8 Levering
A. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens High Heel Workout, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij wederpartij uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
B. Vanaf het moment van afzondering c.q. aflevering van zaken t.b.v. de wederpartij geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.
C. Wanneer door High Heel Workout verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper of wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van High Heel Workout, staan zij gedurende 2 weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft High Heel Workout het recht - ter keuze van High Heel Workout - hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van High Heel Workout op schadevergoeding jegens de koper of wederpartij.
artikel 9 Zekerheidsstelling
A. High Heel Workout is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft High Heel Workout het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan High Heel Workout alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verleende diensten, verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.
artikel 10 Betaling
A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij via automatisch incasso door High Heel Workout hetzij via overboeking op een door High Heel Workout aan te wijzen bank- of girorekening voorafgaande aan de levering van de goederen. Gehele of gedeeltelijke betaling achteraf kan in sommige gevallen worden verleend.
B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande toestemming van High Heel Workout, dient betaling door High Heel Workout te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.
artikel 11 Toerekenbare tekortkoming van de wederpartij
A. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan High Heel Workout verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling - terstond opeisbaar.
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldatum der factuur (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft High Heel Workout eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van High Heel Workout, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van High Heel Workout dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij, één en ander voor zover dit door de toerekenbare tekortkoming dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D. Wanneer High Heel Workout genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is High Heel Workout gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door High Heel Workout gemaakte kosten - van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 250,-), zulks vermeerderd met € 50,- aan administratiekosten.
artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
A. Alle door High Heel Workout geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van High Heel Workout, zolang de wederpartij de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden of diensten alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.
B. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij High Heel Workout blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde onder A, is de wederpartij, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
C. Bij overtreding door wederpartij van het bepaalde onder B zal deze aan High Heel Workout een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1,5 maal de nettofactuurwaarde onverminderd het recht van High Heel Workout op aanvullende schadevergoeding.
D. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een wederpartij is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor High Heel Workout ontstaat.
artikel 13 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
A. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege High Heel Workout verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, modellen, formuleringen e.d. haar eigendom.
B. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, modellen, formuleringen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten, merkrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
artikel 14 Overmacht
A. High Heel Workout is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan High Heel Workout verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
B. Zodra een onder A genoemde omstandigheid zich voordoet zal High Heel Workout daarvan mededeling doen aan de wederpartij.
C. Indien nakoming door High Heel Workout tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
D. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de onder B bedoelde mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van de opdrachtgever om van High Heel Workout af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door High Heel Workout slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan tweemaal de overeengekomen leveringstermijn.
artikel 15 Aansprakelijkheid
A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is High Heel Workout niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de wederpartij.
B. De aansprakelijkheid van High Heel Workout strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien zij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van High Heel Workout zich pleegt te verzekeren.
C. High Heel Workout heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van wederpartij ongedaan te maken.
artikel 16 Klachten
A. Een wederpartij die niet tevreden is over de door High Heel Workout geleverde zaken of door High Heel Workout verleende diensten of verrichte werkzaamheden kan gedurende 5 dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 10 dagen doch in ieder geval binnen de garantietermijn nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard schriftelijk te worden ingediend.
B. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van High Heel Workout, onder door High Heel Workout te bepalen voorwaarden.
C. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal High Heel Workout alsdan zorgdragen, te hare keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
D. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 5 dagen na factuurdatum worden ingediend.
artikel 17 Garantie
A. High Heel Workout garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten.
B. Deze garantie wordt gegeven voor de tijd van 100 dagen. De garantie geldt alleen binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen.
C. De garantieduur gaat in op de dag van levering.
D. High Heel Workout is uit hoofde van haar garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de wederpartij bewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van grondstoffen, materiaal, fabricage of uitvoering.
E. Niettegenstaande herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op de herstelde zaak gehandhaafd. Wanneer een zaak geheel vervangen wordt door een nieuwe zaak, geldt voor deze nieuwe zaak weer de volledige garantietermijn.
F. De garantie vervalt indien de wederpartij klaagt over een gebrek aan een door High Heel Workout geleverde en onder deze garantiebepalingen vallende zaak of onderdeel daarvan waaraan de wederpartij werkzaamheden heeft verricht dan wel heeft doen of laten verrichten of genoemde zaak of onderdeel daarvan onoordeelkundig en/of ondoelmatig of in strijd met door High Heel Workout gegeven instructies (heeft) gebruikt dan wel doet of laat gebruiken.
artikel 18 Opzegging
A. Alle andere overeenkomsten dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
B. Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste 2 maanden.
C. Opzegging van een overeenkomst van een High Heel Workout voor een bepaalde groep en bepaalde datum, dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een termijn van ten minste 4 weken. Indien niet aan deze termijn wordt voldaan, wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht. Verder geschieden annuleringen volgens een cumulatief systeem, zoals aangegeven in de aparte voorwaarden voor annulering.
D. Indien van één der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt, zonder dat de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan 1 maand, dan wel zonder opzegtermijn.
E. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.
F. Indien zonder vooraf schriftelijke melding High Heel Workout bij aankomst op locatie geconfronteerd wordt met mannelijke deelnemers aan de High Heel Workout, behoudt High Heel Workout zich het recht voor onverrichterzaken te vertrekken en alsnog het gehele bedrag ter vordering te houden.
artikel 19 Verjaring
Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.
artikel 20 Geschillen
A. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. B. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
C. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar High Heel Workout is gevestigd, tenzij de wederpartij binnen 2 weken, nadat High Heel Workout zich jegens de wederpartij op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

KvK-nummer: 34314851
BTW-nummer NL8200.06.130